Gebze Balkan Türkleri Derneği Tüzüğü


BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyet Alanı

Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: Gebze Balkan Türkleri Derneği’dir.

Derneğin Merkezi: Gebze / Kocaeli’ dedir.

Madde 2. Derneğin Amacı

 1. Başta Gebze’de yaşayan Balkan Türkleri olmak üzere, Balkanlardan göç eden ve Balkanlarda  yaşamını sürdüren soydaşlarımızın kültür, örf ve adetlerini yaşatmak, aralarındaki sosyal, ekonomik dayanışma ve gelişmeyi sağlamak.
 2. Toplumumuzun sorunlarına çözüm bulmak için düzenli toplantılarla bir araya gelmek.
 3. Düşünce ve fikirlerimizi paylaşarak yeni projeler üretebilmek ve bunları geliştirmek için tartışma ortamları yaratmak.
 4. Milletimizin birlik ve huzur içerisinde yaşaması için haklarımızı öğrenmek, savunmak ve yardımlaşmak.
 5. Topluma yararlı faaliyetler gerçekleştirmek için diğer dernek ve kuruluşlar ile irtibata geçerek ortaklaşa organizasyonlar düzenlemek, platformlar oluşturmak, çalışma komisyonları ve kollar kurmak.
 6. Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak, öğretmek ve bunun için gerekli olan çalışmaları yapmak.

Madde 3. Dernekçe Sürdürülebilecek Çalışma konuları ve Biçimleri

Derneğin amacına ulaşabilmesi için sürdüreceği çalışma konuları ve biçimleri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Balkan Türklerinin karşılaşacakları güçlükleri ve sorunları incelemek, çözüm yolları üretmek, bu konularda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak,
 2. Balkanlardan göç ve iltica yoluyla Gebze’ye yerleşen soydaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının  karşılanmasında yardımcı olmak için  kamp vs. tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislerden faydalanmaları için çalışmak, yardıma muhtaç olanlara maddi yardımda bulunmak,
 3. Balkanlardan ülkemize eğitim için gelen  ve Gebze’de maddi imkânları bulunmayan başarılı öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak. Çocukların okul öncesi ve sonrası eğitimlerinde, kurslar açmak, yurtlar tesis etmek ve işletmek,
 4. Yurtiçinde ve yurtdışında  derneğin amacına uygun yapılacak gezi ve ziyaretlerde gerekli kolaylığı sağlamak, bu amaçla ilgili yöresel kuruluşlarla da gerekli  irtibatı kurmak,
 5. Balkanlarda atalarımızın asırlarca yaşattıkları  yöresel örf ve ananelerimizi gençlere tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek, dernek üyeleri arasında tanışma, birlik ve beraberliğin sağlanması ve derneğe gelir temini veya tanıtımının yapılması amacıyla folklor ekibi, müzik, koro toplulukları kurmak, her türlü konferans, konser, panel, tiyatro, bilimsel toplantı, seminer, birlik ve dayanışma geceleri, yemekli toplantı, çay partisi, mantı günü, sünnet, kermes, folklor gösterisi, şenlik, piknik ve görsel sanatları (sergi, sine-vizyon ve film gösterimi), yurt içi ve yurtdışı gezileri düzenlemek. Balkan ülkelerindeki soydaşlarımızın da bu etkinlikleri yapabilmeleri için görüş alış verişinde bulunmak, teşvik etmek ve destek vermek,
 6. Toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamak amacı ile sanat, kültür, turizm, dil eğitimi, folklor, tiyatro, konser, balo, sergi, iç ve dış gezi, resim ve öbür toplumsal içerikli tüm dallarda etkinlikler, yarışmalar düzenlemek. Üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, yarışmalarla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belge, ödül ve burs vermek,
 7. Yapılacak faaliyetlerle dış ülkelerde yaşayan soydaşlarımıza yalnız olmadıkları mesajını vermek;  ilgili ülkeler ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesi, bölge ve Dünya barışının sağlanması için çalışmak,
 8. Ülkemizdeki ve Balkanlardaki soydaşlarımızın sorunlarını Dünya kamuoyuna duyurmak ve çözüm yolları bulmak için, Dernekler Yasası’na uygun olarak uluslararası Dernek ve Sivil Toplum Örgütlerinden yardım almak. İlgili ülke kanunları ile uluslararası hukuk kurallarını inceleyerek, Dünya’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerine üye olmak,
 9. Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak, açıkoturum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek,
 10. Üyeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilişki kurmak ve yardımlaşmak.
 11. Balkanların ekonomik olarak kalkınması için yöreye iş adamları ve bürokratları götürerek tanıtıcı geziler yapmak.
 12. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi, üyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttırmak için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek. Dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda ilgili makamlardan izin almak suretiyle gazete, dergi, kitap, broşür, takvim, kartpostal vb. yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere bilgilendirme bültenleri çıkarmak, satın almak veya matbu olarak basmak,
 13. Dernek amaçları doğrultusunda kanunlara uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığından izin almak şartı ile yaz okulları, kamplar, yurt, kütüphane, kurs ve dinlenme tesisleri açıp işletmek, inşa etmek, işletmesini başkalarına (Müstecire) vermek, bunlardan elde edilecek gelirleri derneğin amacı doğrultusunda harcamak,
 14. Balkan yöresinin tarihini araştırarak kitap haline getirmek, gelecek nesillere kaynak olarak bırakmak için kütüphane ve arşiv oluşturmak.
 15. Dernek amaçları doğrultusunda elde edilen gelirin risturn gibi adlarla dağıtılmaması şartıyla iktisadi teşekküller açmak.
 16. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 17. İlgili mercilerden izin almak şartı ile uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 18. Sporun çeşitli alanlarında faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek,
 19. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
 20. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 21. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 22. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak. Yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul etmek,
 23. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek veya kurulmuş olan şirket ve işletmelere ortak olmak.
 24. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 25. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.
 26. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.
 27. Amaçlar doğrultusunda gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 28. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 29. Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan veya kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.
 30. Dernek; büro, lokal vb. hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir.
 31. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

Madde 4. Derneğin Faaliyet Alanı

            Gebze Balkan Türkleri Derneği sosyal alanda faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5. Derneğe Üye Olma Hakkı ve Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik başvurusu, iki adet son üç ayda çekilmiş fotoğraf ekli Üyelik Başvuru belgesinin Dernek Başkanlığına verilmesiyle başlar. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyelik Başvuru Belgesi dernek merkezinde saklanır. Üyeliğe kabul edilen kişiye üyelik kabul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde dernek başkanı tarafından imzalanmış üyelik kartı verilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek Yönetim Kurulu; üye müracaatında bulunan kişiye ret kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

Onursal Üyelik

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere, Yönetim Kurulu sayısının 2/3 çoğunluğunun onaylaması ile Onursal Üyelik verilir. Onursal üyeler oy kullanamaz, organlara seçilemez ve ödenti vermezler. Onursal Üyelik Belgesi, Plaket veya kimlik kartı kendilerine ayrıca sunulabilir.

Madde 6. Üyelerin Hakları

 1. Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 2. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten ve eşitliği bozan hükümler konulamaz.
 3. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 4. Her üyenin Komisyonlar altında bulunan Gruplara Grup Üyesi veya Grup Görevlisi olarak katılma hakkı vardır.
 5. Komisyon ve gruplarda görev alan Grup Üyeleri, Grup Görevlileri, Grup Sorumluları, Komisyon Sorumluları vb. görevler alan üyelere derneğe katkıları doğrultusunda Dernek organizasyon ve faaliyetlerinde Komisyonlar Kurulunca belirlenen ayrıcalıklar tanınabilir.
 6. Üyelik ödenti yükümlülüğünü yerine getirmiş her üyenin genel kurulunda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Madde 7. Üyelerin Yükümlülükleri

 1. Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık ödenti borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir. Üyelik Ödentisi her yılın ARALIK ayı sonuna kadar peşin olarak Dernek Merkezine veya belirlenecek banka hesaplarına ödenerek, ödeme dekontunu Dernek Merkezine iletir. Yıllık Ödentisini ARALIK sonuna kadar ödemeyenlerin üyelikleri takip eden yılın Ocak ayı itibari ile askıya alınır ve üyelik haklarından yararlanamazlar. Yılsonuna kadar yıllık ödentileri ödenmeyen üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür.
 2. Üyelik ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen Üyeler, Derneğin Genel Kurulunda ve hazirun listesinde yer alamazlar.
 3. Üyeler dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amaçlarına uygun davranmak, özellikle amaçların gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 4. Komisyonlarda bulunan gruplarda görev aldığı takdirde, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

 Madde 8. Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

 1. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten ayrılma isteğini bir dilekçe ile yazılı olarak bildirenlerin dernekle ilişkileri Yönetim Kurulu kararıyla kesilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 3. Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
  1. Yıllık Ödenti yükünü süresi içinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği, Şubat ayı itibari ile bildirimsiz olarak askıya alınır. Yıllık ödenti yatırılmadığı sürece üyelik hakları kullanılamaz. Yılsonuna kadar yıllık ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin üyeliği yılsonunda Yönetim Kurulu kararıyla düşer. Kaydı kapatılan kişi geçmişe dönük ödenti borçlarını ödemeden yeniden üye olamaz.
  1. Üyelik için yasal koşulları yitirenlerle, Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunması sebebi ile dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülenler, dernek içinde asılsız iddialar yayıp üyeler içerisinde infial uyandıran davranışlarda bulunanlar, dernek çalışmalarını aksatanlar, derneğe, üyeleriyle organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı; söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunanlar, genel ahlak kurallarını çiğneyenler hakkında gerekli işlem Yönetim Kurulu tarafından yapılarak kesin olarak Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
  1. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, Yazılı verilen görevlendirmelere mazeretsiz katılmamak. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Kendi isteği ile ayrılan, dernek üyeliğinden çıkartılan, üyeliği düşürülen, ilişiği kesilen üye derneğe olan borçlarını ödemekle yükümlüdür. Bu durumdaki üyeler hakkında Yönetim Kurulu Kararı ile üyelik aidatlarının tahsili için yasal işlemlere başvurulur. Derneğe olan borçları Amme Alacakları Kanununa göre tahsil edilir. Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye, borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.

Üyelikten düşürülme, ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma üye kayıt defterine işlenir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 9. Derneğin Organları

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Danışma Kurulu
 5. Komisyonlar Kurulu

Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 10. Genel Kurul

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; dernek üyelik yükümlülüklerini yerine getiren kayıtlı üyelerden oluşur.

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 3. Denetim kurulunun Madde 18.e’nin gerekli kıldığı hallerde,
 4. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine

30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Madde 11. Genel Kurulun Toplanması

Olağan Genel Kurul toplantısı 2 yılda bir Ocak ayı içerisinde, hazırlanan gündem görüşülmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 12. Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve bu liste Dernek Merkezinde herkesin görebileceği bir yere en az on beş gün önceden asılır. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirten aşağıdaki yöntemlerinden herhangi birisi seçilerek toplantıya çağrılır.

1) Bir yazıyla,

2) Basın araçlarıyla,

3) Yazılı ya da elektronik posta ile

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 13. Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının (asil ve yedek) iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve iki yazman seçilerek (Divan) Başkanlık Kurulu oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Başkası yerine ya da adına oy kullanamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler seçilen en yaşlı Yönetim Kurulu Üyesine teslim edilir.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, üyeler tarafından (Divan) Başkanlık Kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının yine mühürlenmiş zarfların içine konularak içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Oyların geçerli veya geçersiz sayılmasına (Divan) Başkanlık Kurulu karar verir. Seçimin yapılması için (Divan)Başkanlık Kurulu tarafından Sandık Kurulu/ Kurulları oluşturulur. Sandık Kurulu/ Kurulları, yapılan seçim sonucu kapalı sandıktaki oy pusulalarını, oy kullananların imzalı hazirun listesini Divan Başkanına teslim eder.(Divan) Başkanlık Kurulu Sayım-dökümü yaparak tutanak altına alır, sonuçlar Genel Kurula hemen duyurulur.

Açık oylamada, Genel kurul (Divan) Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 14. Genel Kurulun görev ve yetkileri:

 1. Gündemdeki konuları görüşmek,
 2. Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve bu kurulları aklamak (ibra etmek). Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek döneme ait bütçeyi onaylamak veya değişiklikler yaparak onaya sunmak,
 3. Dernek organlarını seçmek,
 4. Tüzük değişikliklerini gerçekleştirmek,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınmasını sağlamak,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanmasını sağlamak,
 7. Dernek için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır veya taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 8. Dernek çalışmaları ile ilgili olarak İç tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin hazırlanması, incelenmesi, aynen veya değiştirilerek onaylanması ve derneğin daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulması, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 10. Derneğin bir federasyona katılması halinde federasyon delegelerinin asil ve yedek üyelerini seçmek,
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 12. Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,
 13. Üyelerimizin çocuklarından herhangi bir üniversite ve yüksek okulda eğitim gören ve maddi gereksinimi olan öğrencilere belirlenen ölçütler içinde burs vermek, karşılaştıkları tüm sorunları aşmalarına yardımcı olmak. Dernek hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan Atatürkçü düşünceye sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak. Barınma gereksinimi olan öğrenciler için, ev ve yurt mekânları oluşturmak, bu konuda destek olmak. Dernek üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da mağduriyeti gibi özel koşullarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde destek olmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 14. Derneğin fesih edilmesine ve bu durumda Dernek mallarının nereye devredileceğine karar vermek,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
 16. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkilerini kullanmak,
 17. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 18. Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak ve öğretmek için gerekli olan çalışmaları yapmak. Bu amaca yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum örgütleri ile yetkili mercilerden izin alarak ortak çalışmalar yapmak ve projeleri yürütmek, platformlar oluşturmak, çalışma komisyonları ve kollar kurmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan veya kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projeler düzenlemek ve uygulamak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,      

Madde 15. Yönetin Kurulunun Oluşturulması

Yönetim Kurulu 9 (dokuz) asıl ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca seçilir. Üyeler seçilmelerinden başlayarak en geç bir hafta içinde Dernek Merkezinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Aralarında gizli oy ve oy çokluğu ile aşağıdaki şekilde görev dağılımını yapar.

 1. Yönetim Kurulu Başkanı,
 2. I. Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma ve Halkla İlişkiler Sorumlusu)
 3. II. Başkan Yardımcısı (Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu)
 4. Yönetim Kurulu Sekreteri ve Basın Yayın Sorumlusu
 5. Mali (Muhasip) ve Hukuk İşleri Sorumlusu
 6. Ticaret ve Mesleki Kuruluşlar Sorumlusu
 7. İletişim ve Dış İlişkiler Sorumlusu
 8. Kadın, Çocuk ve Sağlık İşleri Sorumlusu
 9. Gençlik, Spor ve Eğitim Sorumlusu

Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde ilk sıradan başlayarak yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Derneği Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Tüm yönetim ve yazışma işleri Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Yönetim Kurulu Sekreteri’nin imzasıyla yapılır.

Yönetim Kurulu, bir üyeyi Yönetim Kurulu Kararı ile dernekle ilgili belli işlerde görevlendirebilir.

Yönetim Kurulu, görev tanımlamalarını düzenleyeceği bir yönetmelikle belirler.

Yönetim Kurulu, dernek çalışmalarını yaygınlaştırıp güçlendirmek için uygun bulduğu

Yardımcı Kurullar, Danışma Kurulu ve kollar kurabilir.

Madde 16. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri:

 1. Derneğin tüzel kişiliğini temsil etmek, Yasalara uygun biçimde Genel Kurul kararlarını yerine getirmek ve Derneğin tüm işlemlerini yürütmek.
 2. Derneğin yönetimini sağlar. Yazışma ve hesap işlemleriyle tüm çalışmalar Yönetim Kurulu Başkanı’nın gözetim ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Sekreterin geçici yokluğunda yardımcıları görev yapar.
 3. Yönetim kurulu, en az ayda bir defa Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşür. Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantı yapılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
 4. Yönetim Kurulunda kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik durumunda Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunduğu yan çoğunluk sağlamış olur.
 5. Yıl içinde mazeretsiz olarak toplam üç kez toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelikleri düşer.
 6. Yazışmalardan Yönetim Kurulu Sekreteri, hesap işlerinden Mali İşler Sorumlusu (muhasip) sorumludur. Muhasip, her toplantıda, yapılmış giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır. Hesap, banka işlemleri Yönetim Kurulu kararıyla yetkilendirilen Yönetim Kurulundan en az iki kişinin imzasıyla yapılır. Belli durumlarda Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri arasından kimilerine yetki verebilir.
 7. Bütçe’nin uygulanmasını sağlamak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 8. Derneğin çalışmaları ile ilgili tüzük değişikliği, iç tüzük, yönetmelik ve yönergeleri hazırlayarak uygulamak.
 9. Dernek amaç ve çalışma konularında Dernek Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine geçici ya da sürekli olarak Çalışma Grupları kurmak.
 10. Olağan Genel Kurullardan itibaren 30 gün içinde önceden hazırlanmış olan yönetmelik, yönerge ve genelgeleri gözden geçirerek güncelleştirmek.
 11. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 12. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube ve temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 13. Dernek içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirebilmek için üç ayda bir Dernek Yönetimi ve Dernek Danışma, Denetim ve Komisyonlar Kurulunu bir araya getirerek görüş alışverişi ve bilgilendirme toplantıları yapmak.
 14. Derneğin defter ve kayıtlarını tutmak veya tutturmak, gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirtmek ve korumak.
 15. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak.
 16. Yardımcı Kurullar, Danışma Kurulu, Komisyonlar, Çalışma grupları ve kolları belirlemek. Danışma Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek.
 17. Denetim Kurulu kararlarını uygulamak. Komisyon, kurul ve kolların uygun bulduğu önerilerini yaşama geçirmek.
 18. Dernek Tüzüğünün ve Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 19. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.
 20. Lokal işletmek, kol faaliyetlerini düzenlemek, üye ödentilerini toplamak, üye kayıt etmek ve üyelikten çıkarmak,
 21. Dernekadına ödül ve armağanlar vermek. Ödül ve armağanlar; kimlere, niçin ve nasıl verileceği hazırlanacak yönetmelikle açıkça belirtilir.
 22. Dernek Merkezinde oluşturulan Denetim Kurullarının çalışma ilke ve esaslarını belirlemek.
 23. Genel Kurulunun verdiği tüm yetkileri kullanarak sonuçlandırmak.

Madde 17. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 2. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 4. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 5. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 6. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 7. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
 9. Görevlerin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 10. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 18. Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

 1. Denetim kurulu, Komisyonlar kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 2 yıllığına seçilen üyeler Genel Kurula bildirilir.
 2. Denetim Kurulu, Komisyonlar Kurulu Üyeleri arasından oylama ile Genel Kuruldan önce belirlenir. Oylama şeklini belirlemede Komisyonlar Kurulu yetkilidir.
 3. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurulu izleyen üç gün içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak başkanını seçer. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 4. Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu Kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder. Derneğin banka hesaplarını, elde ve kasada bulunan paralarını denetler. Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 5. Denetleme sonunda Denetim Kurulu tarafından tespit edilen eksik ve usulsüzlükler bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar ve bunların 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmesini talep eder. Yönetim kurulu tarafından, tespit edilen eksik ve usulsüzlükler giderilmediği takdirde, Denetleme Kurulu tarafından 15 gün içerisinde düzeltilmesi tekrar yazılı olarak talep edilir. Yönetim Kurulunun verilen ikinci süre zarfında tespit edilen eksik ve usulsüzlükleri düzeltmemesi halinde; Denetleme Kurulunun Genel Kurulu çağırma hakkı doğar. Genel Kurula çağırma usullerinde mevcut maddeler geçerlidir.    
 6.    Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Ancak yılda en az bir defa Yönetim Kuruluna gözlem raporu vermesi zorunludur. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 7. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 8. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
 9.   Denetim kurulu, aldığı kararları ve denetleme raporlarını tarih sırası ile özel bir dosyada tutar.

Madde 19. Komisyonlar Kurulunun Tanımı, Görevi, Yapısı ve Yetkileri

 1. Komisyon Sorumlularından oluşan kuruldur.
 2. Komisyonlar Kurulu Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde Dernek Amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetler gerçekleştirir.
 3. Komisyon Kurulu ayda bir toplanarak yapılan faaliyetleri değerlendirir ve bir sonraki ayın faaliyet programını belirleyerek yönetim kuruluna sunar.
 4. Komisyonlar Kurulu 2 yılda bir Denetleme Kurulunu seçer.
 5. Komisyonların yapısı ve çalışma şekilleri çıkarılacak İç Tüzük veya Yönetmeliklerle Komisyonlar Kurulu tarafından belirlenir.
 6. Yönetim kurulu bu yapıda doğrudan bir değişiklik yapamaz fakat ihtiyaç duyduğu herhangi bir zamanda herhangi bir Komisyon veya Grup Sorumlusu seçiminin yenilenmesini isteyebilir.
 7. Komisyonlar kurulu yapacağı faaliyetlerin onayını Yönetim Kurulundan almak zorundadır.

Madde 20. Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu Kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu Kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Gelir Kaynakları, Defter Tutma Esas ve Usulleri ile tutulacak defterler, Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21.Derneğin Gelir Kaynakları

 1. Üye Aidatı: 2018 yılı itibari ile üyelerden giriş ödentisi olarak 50 (elli) TL, yıllık olarak da 1 (bir) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6.    Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak bağış ve yardımlar,
 8. Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak kaynaklar,
 9.    Gebze Balkan Türkleri Derneği amaçlarına ve ilkelerine bağlı, bu doğrultuda çalışan yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan mal ya da para yardımları ve bağışlar,
 10.    Diğer gelirler.    

Yurt dışından alınan yardımlar yasal süre içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve Dernekler Yasası’nın 21. maddesine uygun davranılır.

Kaynağı belli olmayan yardımlar kabul edilemez. Bağış yapan kişi ve kurumların gerçek kimlik bilgileri dikkate alınır.

Madde 22. Defter tutma esasları:

         Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır,
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6.    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

         Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri ve Alındı Belgesi defterleri bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

         Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 23. Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç (3) nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 24. Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 25. Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 26. Derneğin İç Denetimi

         Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 27. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurullar arasında 25.000 TL’ye kadar borçlanmaya yetkilidir. 25.000 TL’nin üstünde borçlanma için Genel Kurul yetkilidir.

Madde 28. Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 29. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gebze Balkan Türkleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç (3) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu Üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu Üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Madde 30. Hüküm Eksikliği

         Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.